Start arrow Ogłoszenia! arrow Technologia proszkowni koncentratu serwatki, produktów serwatkowych
Menu serwisu
Start Start
O firmie O firmie
Kontakty Kontakty
Przetargi Przetargi
Ogłoszenia! Ogłoszenia!
Polecamy strony Polecamy strony
Nasze ankiety Nasze ankiety
Adress Book
Galeria zdjęć.
Logowanie do systemu:
Tylko dla pracowników.
Login

Hasło

Zapamiętaj mnie
Nie pamiętasz hasła?

Warning: file_get_contents(index.html.bak.bak) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /usr/local/apache/www/htdocs/osm.konin.pl/mambots/index.php on line 9
Technologia proszkowni koncentratu serwatki, produktów serwatkowych Drukuj E-mail

WARUNKI ZAMÓWIENIA

 

 

I. ZAMAWIAJĄCY:

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Koninie

62-510 Konin, ul. Poznańska 72

Tel. (0-63) 245 47 45, faks (0-63) 242 23 57

e-mail:

http: www.osm.konin.pl


II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Modernizacja proszkowni - „Dostawa nowych i modernizacja istniejących urządzeń, montaż i uruchomienie proszkowni przez Okręgową Spółdzielnię Mleczarską w Koninie",


Określenie przedmiotu zamówienia:

Technologia proszkowni koncentratu serwatki, produktów serwatkowych i mleka.

Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:


1. Instalacja powinna służyć do suszenia

  ·Serwatki, ( s.m. ponad 18% , pH 6,2 -6,4)

  ·Produktów serwatkowych, (WPC 35)

  ·Mleka

2. Instalacja powinna zapewnić płynny proces technologiczny składający się z następujących etapów:

 • ·Magazynowanie schłodzonego surowca w tankosilosach
 • ·Zagęszczanie wyparne na wyparce typu „F"
 • ·Krystalizacja serwatki
 • ·Suszenie w wieży suszarniczej typu „F"
 • ·Transport pneumatyczny proszku do zbiorników buforowych
 • ·Pakowanie proszku
 • ·Mycie instalacji w układzie CIP

3. Instalacja powinna zapewnić dobowe/godzinowe minimalne przeroby:

 • ·Serwatka ( s.m. ponad 18% , pH 6,2 -6,4) 5 500 kg/h
 • ·Białko serwatkowe (WPC 5) 5 050 kg/h
 • ·Mleko chude 6 840 kg/h
 • ·Mleko pełne 5 030 kg/h

 

III. OFERTY CZĘŚCIOWE I WARIANTOWE:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert:

 • ·wariantowych
 • ·częściowych

  

IV. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Wymagany termin realizacji zamówienia 31.05.2008 r.

  

V. WYMAGANIA STAWIANE WYKONAWCĄ:

1. Ofertę mogą złożyć wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

 • ·posiadają uprawnienia do występowania w obrocie prawnym oraz do wykonywania prac objętych  zamówieniem,
 • ·posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 • ·na dzień złożenia wniosku znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
 • ·nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o zamówienie poprzez stworzenie tzw., konsorcjum.

3. Warunkiem udziału w postępowaniu przetargowym jest potwierdzone protokołem przeprowadzenie wizji lokalnej w OSM Konin w zakresie miejsca lokalizacji przedmiotowej inwestycji i uszczegółowienia niezbędnych informacji ważnych dla wykonawcy.

Zamawiający przewiduje przeprowadzenie wizji lokalnej z udziałem wszystkich wykonawców w dniach 4 - 5 . września 2007r. godz. 10 - 15.

Wizja lokalna dla wykonawców przystępujących do konkursu ofert po wyznaczonym terminie może się odbyć tylko w uzgodnionym terminie na pisemny wniosek wykonawcy.

 

VI. WYMAGANE OD WYKONAWCÓW OŚWIADCZENIA ORAZ DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE STAWIANYCH WYMAGAŃ:

a) Ogólne informacje o firmie według wzoru do WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

b) Wykonawca obowiązany jest złożyć w ofercie oświadczenie dotyczące spełniania warunków podmiotowych na załączonym druku do WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.

c) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, w którym to dokumencie potwierdza się prawo wykonawcy do występowania w obrocie prawnym oraz stwierdza się, że zakres jego działalności odpowiada profilowi zamówienia, a także wskazuje się osoby upoważnione do dokonywania w imieniu wykonawcy czynności prawnych, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

d) wykazać roczną sprzedażą w latach obrachunkowych (2006, 2005) nie mniejszą niż wartość składanej oferty. Sprzedaż będzie udokumentowana kopiami rocznych deklaracji CIT

e) opis, co najmniej jednej zakończonej realizacji inwestycji równoważnej lub większej w zakresie robót instalacyjnych technologii proszkowni od przedmiotu niniejszego zamówienia. Inwestycja musi być zakończona w bieżącym lub poprzednich trzech latach (2006, 2005, 2004) i udokumentowana pisemną referencją.

f) wykonawca przedstawi wykaz wykonanych i zakończonych inwestycji w bieżącym lub poprzednich trzech latach (2006, 2005, 2004) w zakresie robót o charakterze zbliżonym lub podobnym do przedmiot niniejszego zamówienia z podaniem przedmiotu, zleceniodawcy, wartości i daty realizacji lub załączyć dokumenty (referencje) potwierdzające, że dostawy lub usługi te zostały wykonane należycie.

g) wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia przedłożą wraz z ofertą umowę konsorcjum określającą:

 • ·strony umowy,
 • ·cel działania,
 • ·okres ważności umowy (wymagany nie krótszy niż termin realizacji zadania),
 • ·sposób odpowiedzialności (wymaga się solidarnej odpowiedzialności wykonawców), pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarciu umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia.

  
VII. Miejsce i termin składania OFERT:

Oferty końcowe można składać do dnia 14 września 2007 r. godz. 1100 w siedzibie Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Koninie ul. Poznańska 72 - sekretariat. Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostaną zwrócone nie otwarte.


VIII. INFORMACJE DODATKOWE:

W przypadku zainteresowania naszą ofertą prosimy o kontakt pisemnie lub faksem w celu przesłania kompletu WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.

 

Ostatnia aktualizacja ( środa, 29 sierpień 2007 )